1. Apakah itu ASSIST?
2. Permohonan daripada agensi untuk dipelbagaikan penjanaan laporan terperinci.
3. Apakah hubung kait di antara ASSIST dengan HRMIS?
4. Adakah maklumat yang dijana daripada ASSIST merupakan data real time?
5. Adakah semua agensi perlu menggunakan ASSIST?
6. Bolehkah agensi saya memohon untuk mendapatkan lesen pengguna ASSIST?
7. Adakah instalasi aplikasi tertentu diperlukan untuk menggunakan ASSIST?
8. Saya tidak berjaya untuk meneruskan instalasi. Terdapat ralat dipaparkan.
9. Instalasi telah berjaya namun masih tidak dapat membuat capaian ke server ASSIST. Mengapa?
10. Adakah latihan ASSIST akan diberikan kepada semua pentadbir HRMIS di agensi?