1. Apakah yang dimaksudkan dengan Pegawai Penilai di submodul Penilaian Tahap Potensi dan tanggungjawab yang perlu dilaksanakannya?
2. Bagaimana dengan Pegawai Penilai dan Pengurusan Sumber Manusia(PSM) adalah pegawai yang sama melaksanakan penilaian?
3. Siapakah yang perlu menentukan calon PYD dan Pegawai Penilai?
4. Status penilaian telah selesai di peringkat PPSM, bagaimanakah penilaian semula ataupun pindaan ke atas markah penilaian boleh dilakukan?
5. Urusetia PTP tidak boleh meminda maklumat Pegawai Penilai dan menghapus calon PYD.