perubatan kurang daripada satu tahun, kelayakannya ialah setimpal dengan perkhidmatan yang melayakkan dalam menjalankan tugas khas itu.
           (b)  Cuti tugas khas perubatan ini tidak boleh dikumpulkan dan hendaklah diambil dalam tahun yang ianya diperolehi.
             (c)  Pegawai-pegawai berikut adalah layak mendapat cuti tugas khas perubatan ini, iaitu;

Pegawai
yang ber-
kelayakan.

(i) pegawai-pagawai yang menjalankan tugas X-Ray sepenuh masa dan terdedah kepada pancaran X-Ray;
(ii) pegawai-pegawai di pusat-pusat perubatan tertentu dimana jenis-jenis tugas yang dijalankan adalah merbahaya atau tidak digemari. Pusat-pusat perubatan ini hendaklah seperti yang diluluskan oleh Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam dari semasa ke semasa.    

 

BAHAGIAN DUA

KELAS B

(1) PEGAWAI-PEGAWAI DALAM PERKHIDMATAN PELAJARAN YANG
                           MENJALANKAN TUGAS-TUGAS DI SEKOLAH

48.     (a) "Guru" dalam dan bagi maksud bab ini sahaja bermakna seorang pegawai dalarn Perkhidmatan Pelajaran yang menjalankan tugas-tugas di sekolah.

Tafsiran.

         (b)  "Sekolah" termasuk juga maktab.

         (c)  Guru-guru akan layak mendapat cuti-cuti seperti yang dibekalkan atau dibolehkan dalam bahagian ini sahaja.

CUTI YANG DIBERI KERANA PERKHIDMATAN

49.      Guru-guru tidak berkelayakan mendapat cuti rehat seperti yang  dibekalkan di bawah Perintah Am 7 hingga Perintah Am 12.

Tiada cuti
rehat.

(56).

50.      (a) Sebagai ganti cuti rehat, guru-guru adalah berkelayakan mendapat cuti penggal sekolah dengan syarat bahawa Ketua Jabatan boleh memanggil guru-guru untuk menjalankan tugas-tugas selain daripada  tugas-tugas mengajar biasa semasa percutian penggal sekolah bagi masa yang tidak melebihi separuh daripada jumlah cuti penggal sekolah dalam satu-satu tahun itu.

Cuti penggal
sekolah
boleh di-
panggil
bertugas.

(56).

           (b) Semua tempoh percutian penggal sekolah yang bergaji penuh akan diambil kira sebagai perkhidmatan yang melayakkan di bawah tafsiran Perintah Am 1 (ix).
51.     (a) Kuasa Tertentu boleh meluluskan cuti separuh gaji kepada  kepada guru-guru bagi perkhidmatan yang melayakkan atas kadar 30 hari bagi tiap-tiap satu tahun tetapi tidak melebihi 180 hari. Cuti separuh gaji hanya boleh diberi atas sebab-sebab yang berikut sahaja:

Cuti separuh
gaji
.
(57).

(i)

sebab-sebab kesihatan guru itu sendiri dengan perakuan sebuah Lembaga Perubatan (Bab F);

mukasurat 13