CUTI SEPARUH GAJI

13.     (a) Kuasa Tertentu boleh meluluskan cuti separuh gaji kepada pegawai-pegawai atas hal-hal yang berikut sahaja:

Cuti separuh
gaji atas sebab
kesihatan
sahaja.

(13).

(i) sebab-sebab kesihatan pegawai itu sendiri dengan perakuan  sebuah Lembaga Perubatan (Bab F); dan
(ii) sebab-sebab kesihatan seanak saudara yang rapat kepada pegawai itu.
         (b) Kadar cuti separuh gaji yang boleh di luluskan ialah sebanyak 30 hari bagi tiap-tiap genap tahun perkhidmatan yang melayakan tetapi tidak boleh melebihi 180 hari.

Kadar cuti.

         (c) Cuti separuh gaji tidak boIeh diberi kepada pegawai-pegawai wanita atas sebab-sebab bersalin.

Bersalin
tiada cuti
separuh gaji.

         (d) Walau apa pun perbekalan di (a) di atas seseorang Ketua Jabatan boleh meluluskan cuti separuh gaji tidak melebihi 14 hari dalam satu-satu tahun atas sebab-sebab seperti di (a) (ii).

CUTI TANPA GAJI

14.    (a) Ketua Jabatan boleh meluluskan cuti tanpa gaji kepada pegawai-pegawainya atas sebab-sebab persendirian yang mustahak. Jumlah cuti yang boleh diluluskan ialah sebanyak 30 hari bagi tiap-tiap genap tahun perkhidmatan tetapi tidak melebihi 360 hari. Pemberian cuti tanpa gaji  hendaklah mengikut peraturan-peraturan seperti di (b) atau (c).

Ketua Jabatan
meluluskan
cuti tanpa
gaji.

(13).

         (b) Cuti tanpa gaji kerana urusan sendiri di dalam Malaysia boleh diluluskan bila pegawai itu telah genap berkhidmat tidak kurang daripada 6 bulan dan dia telah mengambil semua cuti rehat yang ia berkelayakan.

Urusan
sendiri di
dalam
Malaysia.

        (c) Cuti tanpa gaji kerana urusan sendiri di sesebuah negeri di luar  Malaysia  diluluskan bila pegawai itu sudah mempunyai perkhidmatan terus menerus tidak kurang daripada 6 bulan dan dia telah mengambil semua cuti rehat yang ia berkelayakan. Cuti ini tidak boleh diambil sekali lagi sehingga 4 tahun telah berlalu selepas cuti yang pertama itu.

Urusan sendiri
di luar
Malaysia.

         (d) Cuti tanpa gaji hendaklah dicatitkan dalam Kenyataan Perkhidmatan dan bukan dalam catitan cuti sahaja.

Catitan
dalam
kenyatan
perkhidmatan.

14A.

(a)

Jika seseorang pegawai tidak hadir bekerja bagi sesuatu tempoh tanpa sesuatu sebab yang pada pendapat  Ketua  Jabatan adalah satu sebab yang munasabah, maka pegawai itu tidaklah berhak mendapat apa-apa gaji atau lain-lain emolumen bagi tempoh tidak hadir bekerja itu; 

Tiada gaji
bagi tempoh
tak hadir
bekerja
tanpa cuti.

(b)

Suatu perakuan oleh Ketua Jabatan memperakui tempoh yang bagi pegawai itu tidak berhak mendapat gaji dan emolumen di bawah perenggan (a) kepada Pihak Berkuasa yang bertanggungjawab bagi membayar gaji dan lain-lain emolumen pegawai itu adalah satu kuasa yang mencukupi bagi memotong gaji dan emolumen bagi tempoh tak hadir bekerja itu;

(c)

Peruntukan-peruntukan Perintah Am ini adalah tanpa menyentuh peruntukan-peruntukan perenggan 5 dan 6 Peraturan 22 Bab "D" Perintah-perintah Am.

mukasurat 5