boleh juga dibayar kepada seseorang pegawai yang di dalam perjalanan resmi bagi apa-apa baki masa lapan jam atau lebih yang dia tidak layak menuntut sebagai elaun makan.

      (b) Perbendaharaan boleh meluluskan pembayaran elaun makan sebagai ganti elaun harian bagi kes-kes teristimewa sahaja.

9. Sekiranya seseorang Ketua Jabatan atau Ketua Pejabat berpuashati bahawa seseorang pegawai dibawahnya dikehendaki sentiasa menggunakan basikal bagi menjalankan tugas-tugasnya dengan cekap, dan Jabatan atau Pejabat tersebut tidak mempunyai basikal khas untuk kegunaan tersebut, dia boleh membenarkan pegawai tersebut dibayar elaun basikal sebanyak yang ditetapkan oIeh Perbendaharaan. Jika pegawai itu menggunakan basikal hanya kadang kali sahaja, elaun hitungan batu yang tidak melebihi jumlah elaun basikal sebulan boleh dituntut.

Elaun basikal.

10. Dimana dalam keadaan-keadaan khas seseorang pegawai memerlukan penggunaan motobotnya sendiri bagi menjalankan tugas-tugas resminya, dia boleh dibayar elaun gantian motobot mengikut kadar yang ditetapkan oleh Perbendaharaan.

Elaun gantian
motobot.
(261).

II. ELAUN-ELAUN KERANA BERTUKAR/BERPINDAH RUMAH

11. (a) Seseorang pegawai yang bertukar, termasuk pertukaran kerana mendapat jawatan baru yang lain dalam Kerajaan tetapi tidak termasuk pertukaran seperti di (b), boleh menuntut di antara lain-lain bayaran dan elaun, yang berikut:

Elaun-elaun
kerana
bertukar.
(242).

(i)

perbelanjaan sebenar mengangkut barang-barang, serta tambang pegawai dan keluarga;

(ii) perbelanjaan makan dan lojing yang dikeluarkan semasa dalam perjalanan untuk pertukaran itu;
(iii) pemberian pindahan;
(iv) elaun makan dan lojing;
(v) tuntutan hitungan batu.

      (b) Pegawai-pegawai yang dibenarkan bertukar atas permintaan mereka sendiri tidak akan dibayar elaun-elaun atau bayaran seperti di (a), melainkan dalarn kes-kes tertentu yang boleh diluluskan oleh Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam.

12. (a) Tuntutan balik perbelanjaan pengangkutan barang-barang pegawai hendaklah disokong dengan resit. Lazimnya bagi pertukaran di dalam Semenanjung Malaysia (termasuk Singapura) kereta tidak boleh dimasukkan sebagai barang dan oleh itu tidak boleh diangkut dengan kenderaan lain. Di mana kenderaan jabatan digunakan dalam mengangkut barang-barang pegawai, tidak ada tuntutan perbelanjaan pengangkutan yang boleh dibayar.

Perbelanjaan
pengangkutan
barang-barang.
(242).

      (b) Di samping perbelanjaan pengangkutan di (a) seseorang pegawai boleh menuntut tambang sebenar mengikut kelas keretapi yang ia berkelayakan atau atas kadar tambang lain yang diluluskan yang telah dikeluarkan oleh pegawai bagi mengangkut diri dan keluarganya dari tempat bertugas lamanya ke tempat bekerja yang baru. la tidak berkelayakan menuntut bayaran tambang untuk diri dan keluarganya jika ia membuat tuntutan hitungan batu, melainkan jika ia dapat membuktikan kenderaannya terlampau kecil untuk membavva semua ahli keluarganya.

Tambang
pegawai/
keluarga.


mukasurat 3