CARA MENGISI BORANG PERSARAAN DAN PENCEN
A. MAKLUMAT UMUM
1.          Agama
Isikan kod agama pada petak yang disediakan dengan merujuk Jadual Kod AGAMA.
Contoh: Islam
0    1
Cara Mengisi:
2.          Alamat
Isikan alamat penuh pada petak yang disediakan. Kosongkan satu petak di antara tiap-tiap
perkataan.
Contoh : No 10, Jalan Makmur 1, Bandar Tun Razak, Cheras
Cara Mengisi:
N  O  1   0  J  A  L  A  N  M  A K  M  U  R  1  B  A  N  D  A  R  T  U  N
R  A  Z  A  K  C  H  E  R  A  S
3.          Alamat e-mel
Jika mempunyai alamat e-mel, tuliskan pada kotak yang disediakan.
Contoh : msaniabd@hotmail.com
Cara Mengisi    :                                               msaniabd@hotmail.com
4.          Alamat pejabat

Alamat pejabat adalah alamat agensi awam atau pertubuhan di mana anggota tersebut bekerja. Isikan alamat penuh pada petak yang disediakan. Kosongkan satu petak di antara tiap-tiap perkataan. Gunakan singkatan di mana yang bersesuaian. Bagi agensi awam atau pertubuhan yang berada di Putrajaya, gunakan singkatan PPKP untuk “Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan”.

Contoh :     Bangunan Dayabumi, Jalan Sultan Hishamudin

.


mukasurat - 1 -