Mengemukakan Borang dan Dokumen Mengikut Masa Yang Ditetapkan

5.3        

Borang dan dokumen yang lengkap hendaklah dihantar mengikut tempoh yang ditetapkan seperti di dalam Jadual 1 (bagi urusan pra-persaraan), Jadual 2 (bagi urusan persaraan dan pencen) dan Jadual 3 (bagi urusan selainnya).

Jadual 1
Tempoh Mengemukakan Borang dan Dokumen Pra-Persaraan
Bil.
Jenis Urusan
Tempoh Mengemukakan Borang
dan Dokumen
a.
b.
c.

Pemberian Taraf
Berpencen

Percantuman Perkhidmatan
Lepas
Penyediaan Maklumat
Asas Bakal Pesara

Sebulan sebelum genapnya 3 tahun perkhidmatan yang boleh dimasukira
dengan syarat pekerja tidak memilih Skim KWSP dan telah disahkan jawatannya.

-

Tidak lewat dari 2 tahun sebelum bersara bagi persaraan kerana mencapai umur 55 tahun atau 56 tahun; atau

-

Secepat mungkin bagi jenis-jenis persaraan yang lain.

-

2 tahun sebelum tahun persaraan bagi persaraan kerana mencapai umur 55 tahun atau 56 tahun; atau

-

Sebaik sahaja tarikh kuat kuasa penswastaan bagi persaraan kerana penswastaan agensi awam.


mukasurat 2