(Kew. 8 - Pin. 9/95)

KERAJAAN MALAYSIA

PENYATA PERUBAHAN MENGENAI PENDAPATAN SESEORANG PEGAWAI

Akauntan Negara
Bendahari Negeri
Akauntan Perbendaharaan
Pembantu Kewangan
Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, Malaysia
(U.P. Pusat Sumber Maklumat, Bahagian Khidmat Pengurusan)

Perubahan berikut telah diluluskan. Sila bayar pegawai yang berkenaan seperti berikut:

          Nama Pegawai ……………………………………………………..………………………………………………………….

          Jawatan ……………………………………………………..………………………………………………………………….

          Nombor Gaji Berkomputer ……………………………………………………..…………………………………………….

 

Butir-butir Perubahan

Tarikh

Gaji Bulanan

Catatan

No.Surat Kebenaran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
Tarikh ...........................................

…………………………………………………

TANDATANGAN KETUA JABATAN

Cop Rasmi Jabatan

 

PANDUAN

1         Semua perubahan mengenai pendapatan seseorang pegawai hendaklah dinyatakan dalam borang ini. Perubahan-perubahan yang berkaitan adalah seperti berikut:
Jawatan Cuti Elaun-elaun
          Perlantikan baru (jawatan tetap) Separuh gaji

             Semua jenis elaun

          Pengesahan dalam jawatan Tanpa gaji
          Dimasukkan ke dalam perjawatan berpencen Cuti sakit separuh gaji
          Memangku atau tanpa gaji
          Naik pangkat
          Melangkah sekatan kecekapan
          Pertukaran                     Bersara
          Pinjaman/pertukaran sementara
          Gantung kerja
          Turun pangkat
          Buang kerja                       Gaji
          Meletak jawatan
          Perlantikan semula Kenaikan gaji ditahan
          Meninggal dunia Kenaikan gaji ditangguh
          Perlantikan sementara/kontrak Turun gaji
          Tamat perkhidmatan sementara/kontrak

 

2.       Satu salinan penyata ini hendaklah dihantar kepada PUSAT SUMBER MAKLUMAT, BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN, JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA dengan mengisi butir-butir berkenaan dalam borang PR. JPA 2 (Pin. 1/95) di sebelah belakang penyata ini. Badan-badan Berkanun/Penguasa Tempatan yang tidak menggunakan Laporan Penyata Perubahan (Kew. 8) untuk membenarkan sebarang pembayaran hanya dikehendaki menghantar satu salinan Laporan Penyata Perubahan PR. JPA 2 (Pin. 1/95) ke Pusat Sumber Maklumat, Bahagian Khidmat Pengurusan, Jabatan Perkhidmatan Awam dan tidak perlu menghantar kepada Akauntan Negara, Bendahari Negeri, Akauntan Perbendaharaan atau Pembantu Kewangan.


lampiran A-4